REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie BC Studio Treningu Personalnego w serwisie Facebook, dostępnej pod adresem internetowym https://www.facebook.com/BCStudioTreninguPersonalnego/?ref=bookmarks

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs odbywa się w zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs trwa w dniach 16.04.2018-20.04.2018
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Organizatorem Konkursu jest Beauty Center Medical Wellness & Spa S.C.

§2

UCZESTNIK KONKURSU
1. Uczestnik bierze udział w Konkursie w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w Konkursie.
6. Uczestnik Konkursu jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook.
7. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik i przedstawiciel, jego małżonek, zstępny, wstępny oraz rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§3

ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin.
2. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie konkursowgo posta, opublikowanie komentarza pod postem konkursowym, w którym Uczestnik podzieli się z nami jak aktywnie spędził SWOJE ostatnie niedzielne popołudnie, oraz wstawienie pod postem zdjęcia przedstawiającego tą aktywność.
4. Ze zgłoszeń przesłanych do 20.04.2018 r., do godz. 12:00 i spełniających wszystkie warunki opisane w §3, pkt. 3, Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze 2 najbardziej kreatywne zgłoszenia, które zostanie wyróżnione nagrodą.
5. Kryterium wyboru zwycięzcy jest subiektywna ocena Jury. Wybór ten jest ostateczny.
6. Nagrodę można wygrać tylko raz.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.04.2018 r. Tego dnia na stronie https://www.facebook.com/BCStudioTreninguPersonalnego/?ref=bookmarks w serwisie Facebook zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej.

§4

NAGRODY W KONKURSIE
1. Jury wyłoni 2 zwycięzców konkursu.
2. Nagrodą w Konkursie jest karnet 8 wejść na KAMERALNE zajęcia PILATES w Studio Treningu mieszczące się w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 18
3. Karnet odebrać trzeba osobiście w Studio Treningu maksymalnie do 23 kwietnia 2018r
6. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
7. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku.

§5

DANE OSOBOWE
1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przesłane przez uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia poprawnego przebiegu konkursu i wypełnienia jego założeń.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie listownej na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs-REKLAMACJA” lub na adres treningpersonalny@onet.pl wraz z podaniem adresu zwrotnego do 3 dni po zakończeniu konkursu.
2. Komisja reklamacyjna ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia.
3. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez uczestnika konkursu Organizator może przenieść nagrodę na inną osobę.
3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sporządzono w dniu: 15.04.2018